Vedtægter

§1

Klubbens navn er Nordsjællands Sportsrideklub. Dens hjemsted er Fredensborg Kommune.

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af ridekonkurrencer, jagter og andre arrangementer af ridemæssig karakter for klubbens ryttere. Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§3

Klubben består af seniorer, juniorer, og passive medlemmer. Anmodning om optagelse som medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen. Unge mennesker under 18 år kan kun optages som juniormedlemmer og er at betragte som juniormedlemmer indtil udgangen af det kalenderår, i hvilket de er fyldt 18 år. Juniormedlemmer samt medlemmer, der ikke rettidigt har betalt kontingent jf. §8 styk 2, har ikke stemmeret. Juniormedlemmer er ikke valgbare til bestyrelsen.
Udmeldelse må ske skriftligt til bestyrelsen (kassereren) senest én måned før nyt årskontingent forfalder.

§4

Årskontingent og indskud for seniorer, juniorer og passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.

§5

Kontingentet er forfaldent til betaling en gang årligt pr. 1 februar.
Er kontingentet ikke betalt senest 2 måneder efter forfaldsdagen, kan vedkommende efter bestyrelsens beslutning slettes som medlem af klubben og vil kun kunne optages på ny mod betaling af restance og fornyet indskud.
Bestyrelsen kan give nye medlemmer forholdsmæssigt afslag i årskontingentet ved optagelse i løbet af regnskabsåret.

§6

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender, der vedrører klubben.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes skriftligt, enten pr. brev, gennem et eventuelt klubblad eller via klubbens Hjemmeside, med mindst 2 ugers varsel og højst 6 ugers varsel.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1. januar.
Regnskab, budget samt forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling offentligøres på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Forlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastlæggelse af kontingent.
5. Behandling af indsendte forslag.
6. Valg af forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og kasserer.
7. Valg af primærudvalg: -Stævneudvalg og Cafeteriaudvalg
8. Valg af 2 forretningsudvalgssuppleanter.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Valg af 1 revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

§7

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når 30 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig, begæring herom til bestyrelsens formand. I sidste tilfælde skal bestyrelsen indkalde til, og sørge for afholdelse af generalforsamlingen senest 6 uger efter modtaget begæring.

I begæringen skal de emner, der ønskes behandlet, anføres. Der indkaldes med samme varsel som til ordinær generalforsamling og medangivelse af dagsorden.

§8

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal. Stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Medlemmer kan kun stemme ved personligt fremmøde og først efter 6 måneders medlemskab.
Til vedtagelse af ændringer af klubbens vedtægter kræves, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.
Vedrørende eksklusion af medlemmer henholdsvis opløsning af klubben henvises til §11 og § 14.

§9

Bestyrelsen, som består af forretningsudvalget og formændene for de primære udvalg (jfr. § 6), er ansvarlig for klubbens daglige drift.
Formanden tegner sammen med næstformanden eller kassereren klubben udadtil.
Generalforsamlingen vælger de primære udvalg, hvorefter disse udvalg konstituerer sig med formænd på generalforsamlingen. Efter godkendelse af udvalgsformændene indtræder disse som medlemmer af bestyrelsen. Udvalgene, der vælges for et år ad gangen, kan suppleres gennem året med bestyrelsens godkendelse.
Til bestyrelse og udvalg kan kun vælges amatører.

§10

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt et flertal af bestyrelsen, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens – resp. næstformandens stemme afgørende.


§11

Generalforsamlingen er bemyndiget til at foretage eksklusion af medlemmer, såfremt den skønner det nødvendigt for klubbens trivsel og interesser.
Et medlem har dog, til enhver tid, ret til at tale sin sag på denne generalforsamling. For eksklusion skal mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemme for, for at denne iværksættes.

§12

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Udtræk fra klubbens check- eller girokonto kan ske mod kassererens underskrift.
Kassereren må ikke til stadighed ligge inde med større kontant kassebeholdning end kr. 500,-.

§13

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse, forsynet med påtegning af de generalforsamlingens valgte revisorer. På den ordinære generalforsamling forelægger kassereren tillige budget for det kommende år.

§14

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden, med mindst 2 ugers mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved den første af disse skal mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer være til stede, og for at beslutningen om opløsning skal være gyldig skal den vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer på hver generalforsamling.
Ved opløsning tilfalder klubbens formue sporten i Fredensborg Kommune.