Nyheder

Generalforsamling 2023
Kære NSR medlem

Herved indkaldes til ordinære generalforsamling mandag den 20. februar 2023 kl. 19.00 på NSR, Langstrupvej 2 i Fredensborg i cafeteriaet. Vi håber at se rigtig mange af jer.

Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2022
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af budget for 2023 og fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingent for det kommende år for passive medlemmer fastsættes til 260 kr., for juniorer til 340 kr. og for seniorer til 490 kr.
5. Behandling af indkomne forslag. I henhold til vedtægterne skal forslag være formanden i hænde senest
- 1. januar. Der er ikke modtaget forslag pr. denne dato fra medlemmerne.
6. Valg af formand, næstformand og kasserer til forretningsudvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Anne Birgitte Gammeljord (formand), og Anita Cordrey (kasserer) og nyvalg af Anna Christina de Jonquieres (næstformand).
7. Valg af medlemmer til:
- stævneudvalget: Bestyrelsen foreslår nyvalg af Mette Bruun Christensen (formand) og genvalg af Camilla Løye, Maiken Øberg og Anita Cordrey
- kommunikationsudvalget bestående af Maiken Øberg modtager genvalg
- cafeteriaudvalg bestående af Pam Cordrey (formand), Lena Henk og Charlotte Svendsen modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalg. Bestyrelsen foreslår Maiken Øberg &
- Birte Mortensen
9. Valg af 2 revisorer. Jan Johnstad og Kim Dyhring modtager genvalg
10. Valg af 1 revisorsuppleant. Birgit Bodin modtager genvalg
11. Eventuelt

Vi glæder os meget til at se jer

På bestyrelsens vegne