Nyheder

Generalforsamling 2020
Kære NSR medlem

Vi holder den ordinære generalforsamling mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00 på NSR, Langstrupvej 2 i Fredensborg i cafeteriaet og håber at se rigtig mange af jer.

Dagsorden for generalforsamlingen er:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning for 2019
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af budget for 2020 og fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår, at kontingent for det kommende år for passive medlemmer fastsættes til 270 kr., for juniorer til 320 kr. og for seniorer til 470 kr.
5. Behandling af indkomne forslag. I henhold til vedtægterne skal forslag være formanden i hænde senest 1. januar. Der er ikke modtaget forslag pr. denne dato fra medlemmerne.
6. Valg af formand, næstformand og kasserer til forretningsudvalg. Anne Birgitte Gammeljord de Jonquieres (formand), og Anita Cordrey (kasserer) modtager genvalg. Merete Aistrup genopstiller ikke
7. Valg af medlemmer til:
- stævneudvalget bestående af Anna Christina de Jonquieres (formand), Majbritt Paulson, Mette Christensen, Anita Cordrey modtager genvalg
- kommunikationsudvalget bestående af Kirstine Rye Svendsen modtager ikke genvalg
- cafeteriaudvalg bestående af Pamela Cordrey og Lena Henk modtager genvalg
8. Valg af 2 suppleanter til forretningsudvalg. Birgit Bodin modtager genvalg
9. Valg af 2 revisorer. Jan Johnstad og Kim Dyhring modtager genvalg
10. Valg af 1 revisorsuppleant. Birgit Bodin modtager genvalg
11. Eventuelt

Vel mødt

På bestyrelsens vegne